Metaplast - Фитинг

• Пластичните цевки и фитингот за снабдување на топла и ладна вода се изработуваат од полипропилен PP-R 100.
• Дебелината на ѕидовите на пластичните цевки и фитингот се одредени спрема притисок Pn=25 bar и температура на флуидот +95°C.
• Цевките и фитингот се изработуваат од гранулат од познатиот произведувач TVK-Унгарија.
• Сите елементи се изработуваат во четири бои: бела, сива, плава, и зелена.


Колено 90°
дим.
дим.
пак.
1/2"
20мм
20
3/4"
25мм
20
1"
32мм
10


Колено 45°
дим.
дим.
пак.
1/2"
20мм
20
3/4"
25мм
20


Тештик
дим.
дим.
пак.
1/2"
20мм
20
3/4"
25мм
20
1"
32мм
10


Муф
дим.
дим.
пак.
1/2"
20мм
20
3/4"
25мм
20
1"
32мм
10


Редуцир
дим.
пак.
3/4"-1/2"
20
1"-3/4"
20


Чеп со навој
дим.
дим.
пак.
1/2"
20мм
20
3/4"
25мм
20


Завршна капа
дим.
дим.
пак.
1/2"
20мм
20
3/4"
25мм
20
1"
32мм
10


Прескочно колено
дим.
дим.
пак.
1/2"
20мм
10
3/4"
25мм
10


Држач за цевка
дим.
дим.
пак.
1/2"
20мм
50
3/4"
25мм
50
1"
32мм
20


Маска за батериско
колено

пак.
10


Колено со внатрешен
навој

дим.
дим.
пак.
1/2"
20мм
10
3/4"
25мм
10


Колено со надворешен
навој

дим.
дим.
пак.
1/2"
20мм
10
3/4"
25мм
10


Колено со внатрешен
навој и уши

дим.
дим.
пак.
1/2"
20мм
10


Колено со надворешен
навој и уши

дим.
дим.
пак.
1/2"
20мм
10


Колено со уши 1/2"
и внатрешен навој 3/4"

пак.
10


Колено со уши 1/2"
и надворешен навој 3/4"
Батериско

пак.
10


Тештик со
внатрешен навој

дим.
дим.
пак.
1/2"
20мм
10
3/4"
25мм
10


Тештик со
надворешен навој

дим.
дим.
пак.
1/2"
20мм
10
3/4"
25мм
10


Муф со внатрешен навој
дим.
дим.
пак.
1/2"
20мм
10
3/4"
25мм
10
1"
32мм
10


Муф со надвор. навој
дим.
дим.
пак.
1/2"
20мм
10
3/4"
25мм
10
1"
32мм
10


Муф со испуст
дим.
дим.
пак.
1/2"
20мм
10
3/4"
25мм
10


Холендар
дим.
дим.
пак.
1/2"
20мм
10
3/4"
25мм
10
1"
32мм
10


Тело за вентил
дим.
дим.
пак.
1/2"
20мм
10
3/4"
25мм
10
1"
32мм
10


Вентил со капа
дим.
дим.
пак.
1/2"
20мм
10
3/4"
25мм
10


Вентил со рачка
дим.
дим.
пак.
1/2"
20мм
10
3/4"
25мм
10


Вентил
дим.
дим.
пак.
1/2"
20мм
10
3/4"
25мм
10
1"
32мм
10


Цевки - 3000 мм
дим.
дим.
пак.
1/2"
20мм
30
3/4"
25мм
30
1"
32мм
30