Звезда Комерц бара -

еден комерцијалист за Источна Македонија
двајца за Северно Западна Македонија

Карактеристики-
-искуство во комерција
-компјутерски вештини
чесен,контактибилен,енергетичен и желен за успех во работата
Лицата мора да бидат базирани во регионот во кој ќе работат како наши комерцијалисти.